مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


نقشه‌های لرزه خیزیسازوكار كانوني زمين‌لرزه‌ها

لطفاً در صورت استفاده از نقشه‌های زیر به "مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران" ارجاع دهید. درصورت نیاز به نقشه‌های با کیفیت بالاتر درخواست خود را به آدرس irsc@ut.ac.ir ارسال نمایید.

مکانیسم کانونی زمین‌لرزه‌ها
لرزه‌خیزی تاریخی
لرزه‌خیزی دستگاهی
نقشه زمین‌لرزه‌های تاریخی و دستگاهی‌
لرزه‌خیزی جهانی