مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
 نقشه زيرتوزيع 60 زمينلرزهء اخير كشور رانمايش مي دهدكه جزئيات آن را مي توانيددرصفحه آخرين زمينلرزه ها مشاهده كنيد.To download a high quality pdf version of this figure click here
The red circles show the location and magnitude of events happened today