گزارش آماری زمین‌لرزه‌ها در فروردین ماه 1388

شبكه‌هاي لرزه‌نگاري مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفيزيك  بيش از 620 زمین‌لرزه روي داده در ايران و نواحي مرزي را درفروردین ماه 1388 ثبت و تعيين محل نموده‌اند. شكل 1 فراوانی زمین‌لرزه‌ها را بر اساس بزرگی و شكل 2 محل رو‌مركز زمين‌لرزه‌هاي ثبت شده را نمايش مي دهد.


 در
فروردین ماه 1388 تعدادهشت زمین‌لرزه با بزرگی بیش از چهار در كشور توسط مرکز لرزه نگاری کشوری به ثبت رسیده است كه بزرگترين آنها با بزرگي 4.5 حوالي حسینیه در استان خوزستان

 رخ داده است.

سیده است

 

 

 

سیده است

 

 

 

 

 

 

شكل 1- فراوانی زمین‌لرزه های کشور بر اساس بزرگی در فروردين ماه 1388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 2- نقشه رومركز زمين‌لرزه‌هاي كشور در فروردين ماه 1388