گزارش آماری زمین‌لرزه‌ها دراسفند ماه 1391

 

 

شبكه‌هاي لرزه‌نگاري مرکز لرزه‌نگاری کشوری دراسفند ماه 1391 تعداد  بيش از 820 زمین‌لرزه با بزرگي بيش از 1.0 (در مقياس امواج دروني) را كه در ايران و نواحي مرزي روي داده است  ثبت و تعيين محل كرده‌اند. نمودار فراوانی زمین‌لرزه‌ها بر اساس بزرگی و رو‌مركز زمين‌لرزه‌هاي ثبت شده در شكلهاي زير نمايش داده شده‌است.

 

در اين ماه تعداد نه زمین‌لرزه با بزرگی بیش از 4.0 در كشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است كه بزرگترين آنها با  بزرگي4.4حوالي عنبرآباد  در استان كرمان و حسينيه در استان خوزستان رخ داده است.

 

 

سیده است

 

 

شكل 1- فراوانی زمین‌لرزه های کشور بر اساس بزرگی دراسفند ماه 1391

 

 

 

 

 

شكل 2 - نقشه رومركز زمين‌لرزه‌هاي كشور دراسفند ماه 1391