گزارش آماری زمین‌لرزه‌ها در دي ماه 1387

 

شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری بیش از 750 زمین‌لرزه را در دي ماه 1387  در کشور ثبت کرده اند.
شکل
1 فراوانی زمین‌لرزه های کشور را بر اساس بزرگی و شکل  2 محل رومرکز زمینلرزه های ثبت شده را  نمایش می دهد.
در دي ماه
1387 تعداد پنج زمینلرزه با بزرگی بیش از چهار در کشور توسط مرکز لرزه نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگترین آنها با بزرگی4.5 حوالی فاریاب دراستان کرمان رخ داده است.

 

 

 

                       

  شکل  1- نمودار فراوانی  زمين‌لرزه‌هاي کشور بر اساس بزرگی در دي ماه 1387

 


 

شكل 2- نقشه رومركز زمين‌لرزه‌هاي كشور در دی ماه 1387