گزارش آماری زمین‌لرزه‌ها دربهمن ماه 1391

 

 

شبكه‌هاي لرزه‌نگاري مرکز لرزه‌نگاری کشوری دربهمن ماه 1391 تعداد  بيش از 980 زمین‌لرزه با بزرگي بيش از 1.0 (در مقياس امواج دروني) را كه در ايران و نواحي مرزي روي داده است  ثبت و تعيين محل كرده‌اند. نمودار فراوانی زمین‌لرزه‌ها بر اساس بزرگی و رو‌مركز زمين‌لرزه‌هاي ثبت شده در شكلهاي زير نمايش داده شده‌است.

 

در اين ماه تعداد چهارده زمین‌لرزه با بزرگی بیش از 4.0 در كشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است كه بزرگترين آنها با  بزرگي5.4حوالي سيرچ در استان كرمان  رخ داده است.

 

 

سیده است

 

 

شكل 1- فراوانی زمین‌لرزه های کشور بر اساس بزرگی دربهمن ماه 1391

 

 

 

 

 

شكل 2 - نقشه رومركز زمين‌لرزه‌هاي كشور دربهمن ماه 1391