گزارش آماری زمین‌لرزه‌ها درآذر ماه 1391

 

 

شبكه‌هاي لرزه‌نگاري مرکز لرزه‌نگاری کشوری درآذر ماه 1391 تعداد  بيش از 1110 زمین‌لرزه با بزرگي بيش از 1.0 (در مقياس امواج دروني) را كه در ايران و نواحي مرزي روي داده است  ثبت و تعيين محل كرده‌اند. نمودار فراوانی زمین‌لرزه‌ها بر اساس بزرگی و رو‌مركز زمين‌لرزه‌هاي ثبت شده در شكلهاي زير نمايش داده شده‌است.

 

در اين ماه تعداد يازده زمین‌لرزه با بزرگی بیش از 4.0 در كشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است كه بزرگترين آنها با  بزرگي5.6حوالي زهان در استان خراسان جنوبي رخ داده است.

 

 

سیده است

 

 

شكل 1- فراوانی زمین‌لرزه های کشور بر اساس بزرگی درآذر ماه 1391

 

 

 

 

 

شكل 2 - نقشه رومركز زمين‌لرزه‌هاي كشور درآذر ماه 1391