گزارش آماری زمین‌لرزه‌ها در آبان ماه 1388

 

شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری بیش از 950 زمین‌لرزه را درآبان ماه 1388  در کشور ثبت کرده اند.
شکل
1 فراوانی زمین‌لرزه های کشور را بر اساس بزرگی و شکل  2 محل رومرکز زمینلرزه های ثبت شده را  نمایش می دهد.
در آبان ماه
1388 تعداد شش زمینلرزه با بزرگی بیش از چهار در کشور توسط مرکز لرزه نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگترین آنها با بزرگی4.9 حوالی بندرعباس دراستان هرمزگان رخ داده است.

 

 

 

                       

  شکل  1- نمودار فراوانی  زمين‌لرزه‌هاي کشور بر اساس بزرگی درآبان ماه 1388

 


 

شكل 2- نقشه رومركز زمين‌لرزه‌هاي كشور در آبان ماه 1388