مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2014-03-10_10:27:1235.91952.6864.02.7
2014-03-10_00:27:1134.49050.7548.02.5
2014-03-09_07:06:1934.48950.80410.02.9
2014-03-07_04:17:3936.10653.4768.02.9
2014-03-07_02:37:1934.50550.7768.02.6
2014-03-07_01:20:0735.58453.71911.12.8
2014-03-05_14:53:3935.31452.58510.02.8
2014-03-04_14:46:3234.31254.44810.02.8