مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه




Seismicity during last Seven Days in this region





DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2018-08-16_05:06:4831.34458.7077.23.3
2018-08-15_06:58:1430.42857.5706.92.8
2018-08-15_00:35:4730.76757.36110.02.6
2018-08-14_22:51:4930.77757.40012.02.5
2018-08-12_05:22:2630.13860.61811.82.7
2018-08-12_01:01:2630.22560.6848.73.2