مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه
Seismicity during last Seven Days in this region

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km  
2017-05-19_22:36:2933.13145.6557.72.9
2017-05-18_02:38:4433.79945.64428.03.2
2017-05-17_03:07:4632.47945.8909.13.2
2017-05-16_11:06:4432.60347.54913.83.5
2017-05-14_10:50:3034.18645.21513.13.1