مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


سازوکار کانونی زمینلرزه ها (04-2018)

* بیانگر بازنگری در محاسبه سازوکار کانونی زمینلرزه است.

2018 04 01 ,08:35 ,Mw = 5.0 *

2018 04 19 ,06:34 ,Mw = 5.5  

2018 04 21 ,20:03 ,Mw = 4.3  

2018 04 22 ,01:12 ,Mw = 4.3  

2018 04 22 ,12:35 ,Mw = 4.3  

2018 04 22 ,23:44 ,Mw = 4.3