مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


سازوکار کانونی زمینلرزه ها (10-2014)

* بیانگر بازنگری در محاسبه سازوکار کانونی زمینلرزه است.

2014 10 15 ,13:35 ,Mw = 5.8  

2014 10 15 ,22:31 ,Mw = 4.4  

2014 10 16 ,00:27 ,Mw = 4.1  

2014 10 24 ,12:38 ,Mw = 4.8  

2014 10 28 ,08:18 ,Mw = 5.0 *