مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


سازوکار کانونی زمینلرزه ها (05-2014)

* بیانگر بازنگری در محاسبه سازوکار کانونی زمینلرزه است.

2014 05 09 ,00:08 ,Mw = 4.7  

2014 05 21 ,09:46 ,Mw = 5.2 *

2014 05 21 ,10:51 ,Mw = 4.9 *

2014 05 27 ,05:44 ,Mw = 5.3