مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


سازوکار کانونی زمینلرزه ها (01-2014)

* بیانگر بازنگری در محاسبه سازوکار کانونی زمینلرزه است.

2014 01 02 ,03:13 ,Mw = 5.3  

2014 01 09 ,08:31 ,Mw = 4.9  

2014 01 28 ,23:47 ,Mw = 4.6 *