مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران


English

جستجوی بولتن

زمان رسيد فازها

سازوکار کانونی زمين‌لرزه‌ها

شبکه‌ها و ايستگاه‌های لرزه‌نگاری

درخواست داده

گزارش ماهانه زمين‌لرزه‌ها

نقشه‌های لرزه‌خیزی

پارامترهاي مبنايي زمينلرزه‌هاي ايران (2000~)

اخبار جديد

موسسه ژئوفيزيک

ارتباط با ما

صفحه خانه


سازوکار کانونی زمینلرزه ها (08-2012)

* بیانگر بازنگری در محاسبه سازوکار کانونی زمینلرزه است.

2012 08 11 ,12:23 ,Mw = 6.5  

2012 08 11 ,12:34 ,Mw = 6.3  

2012 08 11 ,15:21 ,Mw = 4.8  

2012 08 11 ,15:43 ,Mw = 4.9  

2012 08 11 ,22:24 ,Mw = 5.2  

2012 08 13 ,01:56 ,Mw = 4.7  

2012 08 14 ,14:02 ,Mw = 5.1  

2012 08 15 ,17:49 ,Mw = 4.9 *