No

SubNetwork

Station Code

Station Name

Latitude (N˚)

Longitude (E˚)

Altitude (m)

1

Ahwaz

ABH1

Behbahan

30.6

50.253

346

2

AHWZ

Ahwaz

31.33

48.644

19

3

AMIS

Masjed Soleyman

31.665

49.287

442

4

Birjand

AFRZ

Afriz

33.425

59.015

1497

5

DAH

Dahanehchah

32.739

59.868

2341

6

KOO

Kuhshah

32.424

59.004

1940

7

MON

Monond

33.192

59.667

2368

8

NHDN

Nehbandan

31.393

60.05

1307

9

TEG

Tejg

32.897

58.749

1745

10

BAGH

Bagh

32.7823

59.2048

2581

11

Boroujerd

BDRS

Dareh Seyedi

33.954

48.881

2494

12

BMDN

Meydan

33.672

48.825

1698

13

Hamedan

HAGD

Aqdareh

34.822

49.139

1831

14

HALM

Almabolaq

34.86

48.168

2450

15

HSAM

Samen

34.212

48.602

2314

16

HSRG

Sarighya

35.242

48.279

2545

17

Isfahan

ANAR

Anar

33.19

53.729

1323

18

GAR

Gharneh

32.406

52.047

2020

19

KLH

Kalahrud

33.319

51.578

2280

20

KLNJ

Kalanja

31.008

51.592

2660

21

KRSH

Karshahi

33.969

52.135

1630

22

PIR

Pirpir

32.684

50.892

2600

23

QAMS

Qamsar

33.736

51.396

2245

24

RAM

Ramsheh

31.809

52.382

2000

25

ZEF

Zefreh

32.896

52.329

2320

26

Kerman

CHMN

Cheshmehmaedani

29.861

57.54

2564

27

NGRK

Negar

29.644

56.73

2850

28

KHNJ

Kahnooj

27.948

57.706

492

29

KHGB

Kuhgabri

30.376

56.477

1800

30

KBAM

BAM

29.136

58.452

975

31

TVBK

TV-Bahonar

29.986

56.761

2530

32

ZRDN

Zarand

30.9675

56.5356

2030

33

Kermanshah

BZA

Bozab

34.47

47.861

2330

34

DHR

Dehrash

34.7

46.387

1840

35

GHG

Qalehqazi

34.329

46.568

2060

36

KCHF

Cheshme Sefid

34.275

47.04

1715

37

KER

Kermanshah

34.387

47.133

1338

38

KOM

Komasi

34.176

47.514

1716

39

KGS1

Ghasr-e-Shirin

34.5059

45.5888

362

40

LIN

Layen

34.919

46.963

2140

41

Khoramabad

DOB

Doab

33.787

48.177

1948

42

KFM

KafarMosalman

33.524

47.847

1676

43

KMR

Kamar Siah

33.518

48.38

1733

44

Mashad

JRKH

Jarkhoshk

35.908

60.349

1206

45

KRD

Kardeh

36.776

59.515

2245

46

MOG

Moqan

36.108

59.339

2577

47

MYA

Mayamey

36.344

60.102

1684

48

PAY

Payeh

36.454

58.99

2100

49

SRO

SRO

36.308

59.472

1050

50

TBJM

Torbat e jam

35.268

60.329

1741

51

TBHD

Torbat_heidarieh

35.4133

59.2361

1760

52

Minab

BNB

Bandar Abas

27.449

56.54

62

53

GENO

Geno

27.4

56.172

1616

54

JASK

JASK

25.8671

57.8663

234

55

Qazvin

QABG

Abgarm

35.708

49.582

2085

56

QALM

Alamut

36.432

50.646

2212

57

QCNT

Center

36.29

50.009

1319

58

QSDN

Sirdan

36.504

49.174

2148

59

Quchan

AKL

Akhlamad

36.595

58.754

2510

60

EMG

Emamqoli

37.409

58.651

2547

61

SBZV

Sabzevar

36.388

57.611

2034

62

SFR

Esfarayen

37.052

58

2435

63

Rasht

LHJ2

Lahijan

37.1664

50.0616

79

64

RST1

Rasht

37.232

49.63

12

65

JIR1

Jirandeh

36.708

49.802

1567

66

CSN1

Caspian

37.564

49.095

18

67

GAS1

Astara

38.3861

48.8405

29

68

Sari

ALA

Alasht

36.083

52.81

2600

69

GLO

Galugah

36.502

53.831

1950

70

KIA

Kiasar

36.207

53.684

2161

71

PRN

Peran

36.242

52.338

1333

72

KLST

Mazichal

36.51862

51.05868

2692

73

MZPU

Pull-Nimvar

36.43975

51.56868

2023

74

Semnan

ANJ

Anjilu

35.468

53.915

1845

75

LAS

Lasjerd

35.381

52.959

1452

76

SHM

Shahmirzad

35.806

53.284

2633

77

Shahrekord

BRJ

Borujen

31.908

51.263

2300

78

JHBN

Jahanbin

32.231

50.666

2657

79

ROKH

Rokhbas

32.399

51.072

2022

80

SHK1

Shahrekord

32.328

50.885

2093

81

ZNGN

Zangyan

32.117

50.854

2662

82

Shiraz

KAZ1

Kazerun

29.625

51.64

850

83

LAR1

Laar

27.669

54.375

785

84

LMD1

Lamerd

27.34

53.165

425

85

QIR1

Qir

28.476

53.044

740

86

SHI

Shiraz

29.637

52.52

1600

87

JHRM

Jahrom

28.505

53.577

998

88

Tabas

TKDS

Kuhdasht

33.613

57.122

1206

89

TNSJ

Nastanj

33.963

56.609

1123

90

TPRV

Parvadeh

33.028

56.686

1022

91

Tabriz

AZR

Azar Shahr

37.678

45.984

2273

92

BST

BostanAbad

37.701

46.889

2112

93

HRS

Heris

38.318

47.042

2137

94

HSH

Hashtrud

37.305

47.264

2146

95

MRD

Marand

38.713

45.702

2142

96

SHB

Shabestar

38.283

45.619

2290

97

SRB

Sarab

37.825

47.663

1958

98

TABZ

Tabriz2

38.057

46.327

1487

99

TAHR

Ahar

38.49

47.051

1413

100

TBZ

Tabriz

38.235

46.15

1550

101

TVRZ

Varzaqan

38.504

46.668

1693

102

Tehran

DMV

Damavand

35.577

52.032

2546

103

FIR

Firuzkuh

35.642

52.754

2380

104

GZV

Qazvin

36.386

50.218

2458

105

HSB

HasanAbad

35.438

51.276

1138

106

MHD

Mahdasht

35.685

50.667

1658

107

QOM

Qom

34.842

51.063

1000

108

RAZ

Razeqan

35.405

49.929

1950

109

SFB

Sefidab

34.352

52.241

995

110

TEH

Tehran

35.752

51.389

1458

111

VRN

Varamin

34.995

51.727

1139

112

TEHA

AmirAbad

35.746

51.387

1418

113

Yazd

BAF

Bafq

31.59

55.567

1415

114

CHK

Chekchek

32.244

54.408

1537

115

MEH

Mehriz

31.39

54.613

1989

116

SAD

Sadrabad

31.913

53.685

2464

117

TAFT

Taft

31.7228

54.1711

2036

118

Single Stations

DHL1

Dehloran

32.681

47.281

204

119

MAHB

Mahabad

36.767

45.705

1370

120

MND

Minoodasht

37.237

55.389

200

121

NGCH

Negor

25.359

61.136

46

122

SRVN

Saravan

27.403

62.398

1352

123

ZHDN

Zahedan

29.399

60.81

1511

124

DSBU

Dashti-Bushehr

28.3625

51.2602

656

125

NGD1

Naghadeh

36.9456

45.4128

1320

126

SLM1

Salmas

38.1624

44.4656

2388

127

SDS1

Sardasht

36.1492

45.4858

1591

1

Inactive Stations

AFJ

Afjeh

35.855

51.712

2750

2

BND

Bandar Abas

27.449

56.54

62

3

FTB

FathAbad

38.017

46.394

1665

4

GHB

Gharebagh

29.379

52.537

2812

5

HKZM

Kuhzaman

35.378

48.905

2328

6

IL3

Ilpa3

35.476

51.024

1109

7

IL5

Ilpa5

35.213

50.581

1353

8

KAZ

Kazerun

29.782

51.84

2809

9

KHSK

Kuhestak

26.757

57.053

40

10

MHI

Mashad

36.308

59.472

1150

11

MNB1

Minab

27.106

57.1

29

12

MOK

Mouk

29.045

52.714

2785

13

NIAN

Nian

27.56

56.835

248

14

PAR

Pars

29.84

53.034

2580

15

QAM

Qamsar

33.761

51.44

1865

16

QBNZ

BuinZahra

35.637

50.195

2093

17

QHU

Quchan

37.071

58.537

1335

18

SHR

Shahran

35.806

51.289

1000

19

SHV

Shirvan

37.533

57.697

1916

20

SRV

Sarvestan

29.381

53.104

2688

21

SZD1

Zahedan

29.486

60.866

1364

22

TBB

Varamin 2

34.995

51.727

1139

23

VIS

Veis

34.528

46.851

1833

24

JSK1

JASK

25.638

57.77

15