Phase: Arrival Times
No. Station ID Phase Arrival Time Time Residual (sec) Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Agency
1 AHRM BHZ Pg 2018-06-11 17:42:53.4 -0.33 280.0 93 IIEES,BIN
2 DSBU BHZ Pg 2018-06-11 17:42:55.9 0.46 248.0 104
3 KAZ2 SPZ Pg 2018-06-11 17:42:56.9 -0.40 331.0 114
4 QIR1 SPZ Pg 2018-06-11 17:42:51.8 -0.24 109.0 83 IRSC,TEH
5 SHI BHZ Pg 2018-06-11 17:42:56.4 0.52 15.0 106 IRSC,TEH

Phase: Amplitudes
No. Station ID Period Start Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Magnitude (MN)
1 AHRM BHZ 2018-06-11 17:43:14.3 280.0 93 2.4
2 DSBU BHZ 2018-06-11 17:43:13.5 248.0 104 2.8
3 KAZ2 SPZ 2018-06-11 17:43:21.2 331.0 114 2.8
4 QIR1 SPZ 2018-06-11 17:43:12.4 109.0 83 2.5
5 RAM SPZ 2018-06-11 17:43:53.6 2.0 343 2.1
6 SHI BHZ 2018-06-11 17:43:17.8 15.0 106 2.2